NED    FRA    ENG    DEU
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Informatie

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.


2. Beroep op derden

 1. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

 2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

 3. De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.


3. Kosten en ereloon

 1. De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.

 2. De kosten van de advocaat worden als volgt berekend

  • opening dossier (forfait): 60,00€
  • briefwisseling (stuk): 11,00€
  • aangetekende briefwisseling (stuk): 17,50 €
  • secretariaatskosten (per blz. procedurestuk (dagvaarding, concl,..): 10,00 €
  • kantoorkosten (forfait): 25,00 €
  • verplaatsingsonkosten (per km): 0,35 €

 3. De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon. In sommige gevallen kunnen deze gerechtsdeurwaarderskosten door de cliënt rechtstreeks afgerekend worden met de gerechtsdeurwaarder.

 4. Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. Het ereloon wordt als volgt berekend:

  • per uur: overeen te komen met cliënt 
  • volgens de waarde van het geschil:

   15 % op een bedrag van 0,00 € tot 6.200 €
   10 % op een bedrag van 6.201 € tot 50.000 €
   8 %   op een bedrag van 50.001 € tot 125.000 €
   6 %   op een bedrag van 125.001 tot 250.000 €
   4 %  op een bedrag boven de 250.000 €

 5. De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.

  In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

 6. De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

 7. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

 8. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo een verwijlsrente verschuldigd van 8% per jaar vanaf de datum van de aanmaning tot de dag der algehele betaling.


4. Derdengelden

 1. De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

 2. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

 3. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.


5. Aansprakelijkheid

 1. De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 1.250.000,00. De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

 2. De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag van € 1.250.000,00 waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

 3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van € 1.250,00 .


6. Beëindiging van de overeenkomst

 1. De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen  schadevergoeding vragen.

 2. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

 3. De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.


7. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.

De bevoegde rechtbanken zijn de rechtbanken van Antwerpen.

webdesign
 
Law Firm Antwerp Belgium